СТАТУТ

громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини»

(нова редакція)

м. Вінниця 2016 р.

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини» (далі в тексті – АБВ) є місцевою, незалежною громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їх розвитку в регіоні.

1.2. АБВ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та цим Статутом.

1.3. АБВ діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнових інтересів її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. АБВ тісно співробітничає з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи.

1.5. АБВ набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунки (в т. ч. валютні) в установах банків, мати круглу печатку із своєю назвою, користуватися атрибутикою, символікою АБВ, зразки яких затверджуються Президією та реєструються в установленому законом порядку.

1.6. АБВ самостійно обирає територію діяльності.

1.7. АБВ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна, на яке згідно із законодавством може бути накладене стягнення.

1.8. АБВ репрезентує інтереси своїх членів у державних органах влади і управління та в національних і міжнародних організаціях.

1.9. АБВ не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, держави, державних органів і організацій, так само, як члени АБВ, держава, державні органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях АБВ.

1.10. АБВ є організацією, яка не ставить за мету отримання прибутків.

1.11. Повна назва: Громадська організація “Асоціація бібліотек Вінниччини”, скорочена: ГО “АБВ”.

1.12. Місцезнаходження АБВ та його керівних органів – 21037 м. Вінниця, вул. Пирогова 89-а, кв.114.

2. Цілі і завдання АБВ

2.1. Основною метою діяльності АБВ є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права користувачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, впровадження новітніх інформаційних технологій та ідеалів високої професійної етики в бібліотечну професію, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів АБВ.

2.2. Основні завдання АБВ:

- сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;

- сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації, осередку культури і освіти, привернення уваги суспільства до її проблем;

- сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотечною справою.

3. Напрямки діяльності АБВ

3.1. Для здійснення своїх цілей АБВ в установленому законом порядку:

- здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності;

- бере участь у проведенні незалежної експертизи планів і програм розвитку бібліотечної справи в області;

- організує громадське обговорення актуальних проблем бібліотечної справи;

- забезпечує інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;

- підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, програми народних депутатів, спрямовані на розвиток культури та бібліотечної справи;

- сприяє задоволенню професійних інтересів членів АБВ, в тому числі на підставі поширення міжнародних зв'язків;

- сприяє підвищенню професіоналізму членів АБВ, формуванню середовища професійного спілкування;

- сприяє професійному і соціальному розвитку бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, удосконаленню системи їх безперервної освіти;

- вступає у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, заключає відповідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

- розповсюджує досягнення світового досвіду в бібліотечній справі ;

- здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність;

- стимулює теоретичні дослідження і прикладні розробки у галузі бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності;

- проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності;

- сприяє обміну досвідом і поліпшенню професійного рівня шляхом підготовки навчальних програм, організації курсів, стажувань та ін.;

- організує соціальний захист бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, сприяє поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню належної оплати їх праці і пенсійного забезпечення, зміцненню професійної солідарності;

- встановлює премії, призи та інші форми морального та матеріального стимулювання;

- здійснює необхідну підприємницьку діяльність шляхом створення товариств і підприємств із статусом юридичної особи, засновує підприємства;

- здійснює іншу діяльність, незаборонену чинним законодавством України.

4. Членство в АБВ

4.1. Членами АБВ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

4.2. Членами АБВ можуть бути мешканці області, які визнають Статут АБВ, професійно пов'язані з бібліотечною справою чи виявляють інтерес до неї, беруть участь у діяльності організації, підтримують її матеріально.

4.3. Прийом членів здійснюється за рішенням Президії АБВ на підставі письмової заяви вступника.

4.4. Особи, які зробили значний внесок у розвиток бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності можуть бути обрані на конференціях ВБА почесними членами.

4.5. Член АБВ може вийти з нього у будь-який час за особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до Президії АБВ .

4.6. Членство АБВ може бути припинене за рішенням конференції АБВ у тому випадку, коли діяльність члена АБВ суперечить цілям і завданням АБВ та порушує вимоги даного Статуту.

4.7. У АБВ складається та діє реєстр членів АБВ.

5. Права і обов'язки членів АБВ

5.1. Члени АБВ мають право:

- обирати і бути обраними до складу керівних органів АБВ;

- брати участь у всіх видах діяльності, яка проводиться АБВ;

- виносити на обговорення керівних органів АБВ пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями АБВ;

- користуватися в повному обсязі інформацією, що є в АБВ, та послугами, які надає АБВ;

- користуватися допомогою і захистом у межах завдань, засобів і можливостей АБВ;

- мати вичерпну інформацію про діяльність АБВ.

5.2. Члени АБВ зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту АБВ і сплачувати вступні і щорічні добровільні пожертвування;

- виконувати рішення, які приймаються органами АБВ;

- сприяти вирішенню завдань, які визначені у Статуті АБВ;

- брати активну участь у роботі органів АБВ, до яких вони обрані.

6. Керівні органи АБВ

6.1. Керівними органами АБВ є Конференція і Президія.

6.1.1. Вищим керівним органом АБВ є Конференція її членів, яка може бути звітно-виборною, робочою і надзвичайною.

6.1.2. Звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу на три роки Президією для звіту про діяльність АБВ, виборів керівних органів і розробки основних напрямків діяльності АБВ.

6.1.3. Робоча конференція скликається Президією в міру необхідності для розв'язання поточних справ АБВ та інших питань.

6.1.4. Надзвичайна конференція скликається на вимогу ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менш, ніж третиною членів АБВ.

6.1.5. Звітно-виборна та надзвичайна конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть участь дві третини членів АБВ, що занесені до реєстру членів АБВ, а робоча конференція – за наявності більше половини членів.

6.1.6. Компетенцією Конференції є:

- затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;

- визначення основних напрямків діяльності АБВ;

- обрання президента АБВ, віце-президента, складу Президії АБВ, ревізійної комісії строком на три роки;

- визначення розміру вступного і щорічного благодійних внесків та порядку їх оплати;

- затвердження звіту Президії про діяльність АБВ, президента, ревізійної комісії і фінансового звіту;

- реалізація права власності на майно та кошти АБВ;

- реорганізація і саморозпуск АБВ;

- розгляд інших питань, що стосуються діяльності АБВ.

6.1.7. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів, за винятком внесення змін і доповнень до Статуту та припинення діяльності АБВ, ці рішення приймаються двома третинами голосів від усієї кількості членів АБВ.

6.1.8. У період між конференціями керівництво діяльністю АБВ здійснює Президія АБВ. Президія є колегіальним виконавчим органом АБВ. Президія проводить свої засідання по мірі можливості, але не рідше 1 разу на три місяці.

6.1.9. Президія обирається установчою, звітно-виборною конференцією відкритим голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

6.1.10. Чисельний склад Президії і кількість визначається конференцією.

6.1.11. Президент АБВ керує її роботою, організовує роботу Президії і представляє АБВ в державних органах, громадських та інших організаціях в області, Україні та за кордоном, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів АБВ.

6.1.12. Віце-президент представляє АБВ за дорученням президента в державних органах, громадських та інших організаціях в області, Україні та за кордоном, виконує інші доручення конференції, Президії, президента.

6.1.13. Повноваження Президії АБВ:

- приймає колегіально рішення про заснування установ, підприємств, організацій, затверджує їх Положення;

- реалізує програми діяльності АБВ;

- створює робочі органи, секції, необхідні для забезпечення діяльності АБВ;

- приймає індивідуальних членів АБВ;

- забезпечує виконання рішень конференції;

- здійснює господарське управління майном та коштами АБВ;

- виступає із заявами від імені АБВ.

6.1.14. Засідання Президії повноважне, якщо на ньому присутні більше половини її складу, президент або віце-президент. Президія приймає рішення простою більшістю голосів. Рішення Президії АБВ оформляються протоколом.

6.1.15. Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово - господарську діяльність АБВ.

6.1.16. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим голосуванням простою більшістю голосів терміном на період між звітно-виборними конференціями з числа делегатів конференції, які не є членами Президії. Склад і кількість членів ревізійної комісії визначаються конференцією.

6.1.17. Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.

7. Джерела надходження та порядок використання коштів і майна організації

7.1. АБВ може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення її статутних завдань.

7.2. АБВ для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане АБВ його членами або державою, набуте від вступних і щорічних добровільних пожертвувань членів ГО «АБВ», пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, в т.ч. міжнародними, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.3. У АБВ може бути у власності майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, грошові засоби, акції та інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, транспортні засоби та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності.

7.4. Кошти АБВ витрачаються на:

- премії і матеріальну допомогу членам АБВ;

- проведення конкурсів та інших заходів;

- забезпечення поточної діяльності АБВ;

- реалізацію цільових проектів (за умовами угод);

- зовнішні зв'язки АБВ з організаціями, товариствами, в т. ч. зарубіжними;

- оплату витрат на відрядження членів АБВ;

- інші цілі, які не суперечать Статуту.

7.5. АБВ, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

7.6. АБВ веде бухгалтерський та статистичний облік та статистичну звітність у встановленому порядку.

7.7. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством. У разі відсутності бухгалтера відповідальність несе президент АБВ.

7.8. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів АБВ

8.1. АБВ не створюватиме відокремлених підрозділів.

9. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів АБВ та розгляд скарг

9.1. Розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність керівних органів АБВ покладено на Конференцію.

9.2. Члени АБВ можуть подавати свої скарги в письмовому вигляді до президента АБВ.

9.3. Розгляд скарг проводиться Конференцією на чергових зборах.

10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

10.1. Члени АБВ мають право внести свої пропозиції про зміни і доповнення до Статуту, які представляють на розгляд Президії АБВ. Президія АБВ готує проекти змін і доповнень і вносить їх на розгляд і затвердження конференції АБВ

10.2. Зміни до статутних документів АБВ підлягають обов’язковій державній реєстрації.

11. Припинення діяльності АБВ

11.1. Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється:

11.1.1. За рішенням АБВ, прийнятим вищим органом управління, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

11.1.2. За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об єднання.

11.1.3. Рішення про саморозпуск, реорганізацію АБВ приймається Конференцією. Створюється ліквідаційна комісія для проведення припинення діяльності АБВ як юридичної особи, а також приймається рішення щодо використання коштів та майна АБВ після розпуску.

11.1.4. Рішення про саморозпуск АБВ подається до уповноваженого органу з питань реєстрації у встановленому законом порядку.

11.2. У разі припинення діяльності АБВ як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її майно та кошти передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного або місцевого бюджету. У разі реорганізації АБВ її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Президент громадської організації

«Асоціація бібліотек Вінниччини» Н.І. Морозова

Кiлькiсть переглядiв: 1453

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 18 Вересня 2019

Цей сайт безкоштовний!

Система шкільного менеджменту School Champion